תנאי השתתפות ואחריות - תכנית Spark

מסמך זה מהווה תקנון וכתב הסכמה בכל הנוגע להשתתפות בפעילויות תכנית הקיץ של Spark.

כללי

תקנון וכתב הסכמה זה באים להציג את הדרישות השונות ממשתתפי התכנית והחובות השונות החלות עליהם.
הוריו או האפוטרופוסים של הקטין המשתתף בסדנאות מאשרים באמצעות הסימון בטופס ההרשמה שהם מסכימים ומאשרים את כל הכתוב בתקנון ובכתב הסכמה זה.

התלמיד, הוריו/אפוטרופסיו המאשרים באמצעות סימון בטופס ההרשמה את כתב ההסכמה והתקנון מתחייבים לפעול ככל שיידרש לקיום הכללים וההתחייבויות הנכללים בו ובמקרה של הפרת התחייבויות אלו יהיה זכאי בית הספר לסעדים המפורטים במסמך זה ו/או בדין כלפי כל החותמים על המסמך.

מנהלי התכנית שומרים את הזכות להודיע על שינויים ועדכונים בכל הנוגע ללוחות הזמנים, מנחים, מיקומים, פורמט העברת הפעילויות ותכני הפעילויות בתכנית, בסדנאות ובקורסים השונים בהתאם למגבלות שונות שעלולות להיווצר ו/או שיקולים שונים.

קבלה לתכנית

הקבלה לתכנית כפופה לעמידה בתנאי הקבלה המפורטים באתר, ובכללם ביצוע פגישת התאמה שתיערך ע״י צוות התכנית.

מיקום ושעת פגישות ההתאמה יפורסמו ע״י התכנית לנרשמים.

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לוותר על דרישות התאמה בתכנית בהתאם לכל מקרה ומקרה ובהמלצת הצוות הפדגוגי של התכנית.

הצהרת בריאות

תלמידים בעלי לקות רפואית המעוניינים להשתתף בסדנאות יודיעו למנהלי התכנית אודות פרטי הליקוי הרפואי וימציאו אישור רפואי המעיד על יכולתם להשתתף בסדנא חרף הליקוי. למנהלי התכנית יהיה שיקול דעת מוחלט באשר לקבלת התלמיד לפעילות הסדנאות וכן הם רשאים להתנות זאת במגבלות ובתנאים ככל שיהיה צורך בכך.

הסעות

הסדנה אינה כוללת הסעות.

אוכל

ההורים מצהירים כי הובא לידיעתם ששטח התכנית איננו סטרילי ו/או נקי מקיום אלרגניים.

ציוד

חלק מהסדנאות כוללות שימוש בציוד אשר מסופק במסגרת התכנית. על כל צורך בהבאת ציוד מהבית ע״י התלמיד, יודיעו על כך המדריכים לתלמידים מראש.

צילום סטילס ווידאו ותקשורת פרסומית

1. ידוע לתלמיד ולהוריו/אפוטרופסיו, שחלק מהפעילויות המתקיימות במסגרת הסדנאות מצולמות. הצילומים כוללים צילומי סטילס וצילומי וידאו אשר יוצגו באתר הבית של Spark ו/או ברשתות חברתיות. Spark תוכל לעשות שימוש בצילומים אלו עבור קידום פעילויות שייערכו בעתיד, תוך שמירה על אנונימיות שמות המצולמים.

2. לא תהיה לתלמיד ולהוריו/אפוטרופסיו דרישה כספית בעקבות שימוש Spark בצילומים אלו.

3. אישור תקנון זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת לקבלת הודעות ו/או תקשורת פרסומית מאת התכנית.

התחייבויות התלמיד

תלמידי הסדנאות מתחייבים כדלקמן:
1. לציית לכל הוראות הצוות המקצועי של התכנית במשך קיום פעילות הסדנאות.
2. לציית ולהקפיד על לוחות הזמנים של הפעילות והשינויים שיתכן ויחולו בהם בהתאם לנסיבות וכפי שיימסר לתלמידים מעת לעת טרם ובמהלך קיום הסדנאות.
3. להודיע מראש במידה והתלמיד אינו מגיע, מגיע באיחור או עוזב את שטח התכנית בשעה מוקדמת.
4. לשמור על אמות מידה נאותות וסבירות בכל הנוגע לסדר, ניקיון והתנהגות לרבות שפה נאותה וכללי נימוס מקובלים.

מדיניות תשלום וביטול השתתפות

על התלמיד, הוריו/אפוטרופסיו להקפיד על ביצוע מלא, שלם וסדיר של התשלומים ושכר הלימוד הנדרשים בגין הסדנה.
מועמד אשר נרשם ומבקש לבטל את השתתפותו בתכנית, יודיע על כך מראש למנהלי התכנית ובכתב. לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לאחר יום הפעילות האחרון בטרימסטר ב׳.

ביטול ההשתתפות והפסקת התשלומים לתכנית ייכנסו לתוקף 31 יום לאחר קבלת הודעת הביטול בכתב (״תקופת ההודעה המוקדמת״). כל תשלום המיועד להיגבות במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ייגבה כסדרו. לא תבוצענה גביית תשלומים נוספים לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת.

במעמד הרישום לתכנית ייגבו דמי רישום בסך 100₪ אשר ייגבו מראש ולא יוחזרו בכל מקרה של ביטול השתתפות לאחר ביצוע הרישום. עלות פגישת ההתאמה מהווה חלק מדמי הרישום לתכנית. יתרת עלות התכנית ייגבו לאחר מעבר מוצלח של הנרשם את פגישת ההתאמה ו/או כל תנאי קבלה אחרים, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי.

על הורי/אפוטרופוסי המשתתף לוודא כי כרטיס האשראי שמסרו הינו תקין לכל אורך תקופת התשלומים לתכנית, ומתחייבים לשלם את מלוא דמי ההשתתפות בתכנית בופן רציף ומלא.

אחריות וביטוח

1. ידוע לתלמיד ולהוריו/אפוטרופסיו כי תכנית Spark לא תהא אחראית ואין לה כל אפשרות לפקח על התלמיד בשעות שאינן שעות פעילות בכיתות, היינו בעת שהותו מחוץ למתקנים בהם מתקיימים הלימודים בפועל.
2. על כן, החותמים מסכימים כי לתכנית לא תהיה כל אחריות כלפי התלמיד בשעות שמעבר לשעות פעילות בכיתות והם פוטרים את מנהלי התכנית מכל אחריות לכל נזק שהוא בהקשר זה.
3. הסדנא תבטח את התלמידים בביטוח צד ג' למשך תקופת קיום הסדנאות.
4. התכנית אינה אחראית על גנבה או אובדן של ציוד שמשתתפי הסדנה מביאים איתם.
5. התלמיד ו/או הוריו יהיו אחראיים בגין כל נזק שיגרם בגין אי עמידה ו/או הפרה של האמור בכתב הסכמה ותקנון זה.
6. התלמיד, הוריו/אפוטרופוסיו מאשרים בזאת כי קראו, הבינו והסכימו לכל האמור בכתב הסכמה ובתקנון זה ומתחייבים לפעול על פי האמור בו וכל תנאיו מקובלים עליהם.
7. כן מוצהר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו בטופס ההרשמה שבאתר, לרבות הצהרות ואישור פרטים הינם נכונים ומדויקים.

נגישות
});